VASTUULLISET TOIMINTATAVAT – TOIMITTAJAOHJE

(Versio: 1, Päiväys: 2.1.2024)

Kinnusen Mylly Oy on sitoutunut vastuullisiin toimintatapoihin ja edellyttää myös
toimittajiltaan vastuullisuutta taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien suhteen.
Kinnusen Mylly Oy:n toimittajien tulee hyväksyä ja noudattaa tämän dokumentin ohjeita.

Lakien ja asetusten noudattaminen

• Toimittajien on noudatettava Suomen ja EU:n lakeja ja asetuksia, muita
toimintaan sovellettavia kansainvälisiä lakeja, direktiivejä ja asetuksia sekä
viranomaisten suosituksia ja määräyksiä.

Työaika, palkka, työympäristö ja sosiaaliset olot

• Toimittajan tulee huolehtia kaikista lakien ja työehtosopimusten mukaisista
työnantajan velvoitteista. Toimittajan tulee kunnioittaa työntekijöiden
yhdistymisvapautta: oikeus ammattiyhdistysvapauteen ja
työehtosopimusneuvotteluihin on olemassa.

• Työympäristön tulee olla turvallinen ja työturvallisuudessa on huomioitava alan
erityiset riskitekijät.

• Toimittajan tulee noudattaa kansainvälisen työjärjestö ILO:n työelämän
perusperiaatteita.

Ihmisoikeudet, syrjintä ja sortaminen

• Työntekijöitä tulee kohdella tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Syrjintä,
sortaminen, uhkailu, häirintä tai loukkaavaa käytös ei ole sallittua.

• Toimittajan tulee kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, YK:n
ihmisoikeussopimusta sekä YK:n lasten oikeuksien sopimusta.

Elintarviketurvallisuus

• Toimittajan tulee huolehtia elintarviketurvallisuudesta ja arvioida ja hallita siihen
liittyviä riskejä.

• Raaka-aineiden jäljitettävyys ja tuoteturvallisuus tulee olla todennettavissa.

Ympäristö

• Toimittajan tulee kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa ottaa huomioon
ympäristövaikutukset ja kestävän kehityksen periaatteet. Toimittajan tulee
arvioida kehityskohteita, joiden avulla ympäristövaikutuksia voidaan pienentää.

• Jätehuollon, kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden hävittämisen sekä
päästöjen käsittelyn menettely tulee olla vähintään voimassa olevien lakien
mukaista.

• Ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon koko arvoketjussa.

• Sopimusviljely Kinnusen Myllylle tulee tapahtua Suomen ja EU:n
ympäristötukijärjestelmän piirissä tai vähintään täydentävien ehtojen mukaisesti.
Ympäristötukijärjestelmän avulla vähennetään maataloudesta aiheutuvaa
ympäristökuormitusta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuuden edistämisestä
ja maatalousmaiseman hoidosta.

Liiketoiminnan eettisyys

• Lahjonta, rahanpesu, korruptio ja laiton kaupankäynti ovat kaikissa muodoissaan
tiukasti kiellettyjä.

Vaatimustenmukaisuus

• Raaka-ainetoimittajan on pystyttävä todentamaan vastuulliset toimintatavat
pitämällä näihin asioihin liittyviä dokumentteja ajan tasalla riittävän kattavasti.

• Tarkastukset: Kinnusen Mylly varaa oikeuden vierailla kaikkien Kinnusen Mylly
Oy:lle tavaroita tai palveluita toimittavien toimittajien luona. Kinnusen Mylly Oy
varaa myös oikeuden sallia valitsemansa riippumattoman tahon suorittaa
tarkastuksia varmistaakseen, että näitä toimittajaohjeita noudatetaan